BLOGZMOTORYZOWANY.PL

Samochody, motoryzacja, super auta, tuning, BLOG MOTORYZACYJNY!

McLaren 650S Le Mans Special Edition

22 stycznia 2015 pyro 0 Comments

McLa­ren ujaw­nił zdję­cia mo­de­lu 650S Le Mans Spe­cial Edi­tion. Sa­mo­chód zo­stał przy­go­to­wa­ny przez dział MSO zaj­mu­ją­cy się nie­co­dzien­ny­mi kre­acja­mi mo­de­li tej marki.

Przed­sta­wi­cie­le McLa­re­na po­sta­no­wi­li z na­le­ży­tą pompą uczcić dwu­dzie­stą rocz­ni­cę zwy­cię­stwa mo­de­lu F1 GTR w 24-go­dzin­nym wy­ści­gu Le Mans. Coś co brzmi jak zgrab­nie na­pi­sa­ny i gór­no­lot­ny slo­gan, sta­no­wi za­po­wiedź na­praw­dę cie­ka­wie opra­co­wa­ne­go auta.

Za przy­go­to­wa­nie mo­de­lu 650S Li­mi­ted Edi­tion od­po­wia­da biuro McLa­ren Spe­cial Ope­ra­tions. Twór­cy przede wszyst­kim za­sta­na­wia­li się nad tym, w jaki spo­sób po­pra­wić wy­gląd auta. Aby na­wią­zać do zwy­cię­skie­go F1 GTR o nu­me­rze nad­wo­zia #01, na dachu i błot­ni­kach przed­nich pro­jek­tan­ci wy­pro­wa­dzi­li wloty po­wie­trza. Na tym oczy­wi­ście prace się nie za­koń­czy­ły.

Ka­ro­se­ria zo­sta­ła po­la­kie­ro­wa­na spe­cjal­ną, ciem­no­nie­bie­ską barwą, na pia­stach po­ja­wi­ły się ob­rę­cze alu­mi­nio­we w ko­lo­rze ty­ta­nu, a za­ci­ski ha­mul­ców są po­ma­lo­wa­ne na żółto. Ide­al­ną kre­ację miały uzu­peł­nić ele­men­ty z włók­na wę­glo­we­go. Kar­bo­no­wy jest m.​in. tylny zde­rzak i dy­fu­zor.

W żaden spo­sób nie zmie­ni­ły się moż­li­wo­ści McLa­re­na 650S. To ozna­cza, że pod tylną klapą spo­czy­wa 3,8-li­tro­wa V-ósem­ka o mocy 650 koni me­cha­nicz­nych, która jest w sta­nie roz­pę­dzić coupe do pierw­szej setki już w 3 se­kun­dy. Sprint do 200 km/h trwa tylko 8,4 se­kun­dy, pod­czas gdy pręd­kość mak­sy­mal­na to 333 km/h.

McLa­ren 650S Li­mi­ted Edi­tion po­wsta­nie w ogra­ni­czo­nej ilo­ści 50 sztuk. Każde z aut bę­dzie miało nad­wo­zie typu coupe.

#650S#Le Mans Special Edition#McLaren

Previous Post

Next Post

Dodaj komentarz