BLOGZMOTORYZOWANY.PL

Samochody, motoryzacja, super auta, tuning, BLOG MOTORYZACYJNY!

Tag - GLC Coupe

22 kwietnia 2015

Mercedes GLC Coupe

Niem­cy w ostat­nim cza­sie bar­dzo mocno sta­wia­ją na roz­wój sa­mo­cho­dów typu SUV. Tym razem w Szan­gha­ju po­ka­za­li uni­kal­ny kon­cept o na­zwie GLC Coupe. Przed­sta­wi­cie­le Mer­ce­de­sa za­pew­nia­ją, że pro­jekt auta za­po­wia­da...