BLOGZMOTORYZOWANY.PL

Samochody, motoryzacja, super auta, tuning, BLOG MOTORYZACYJNY!

Mercedes GLC Coupe

22 kwietnia 2015 pyro 0 Comments

Niem­cy w ostat­nim cza­sie bar­dzo mocno sta­wia­ją na roz­wój sa­mo­cho­dów typu SUV. Tym razem w Szan­gha­ju po­ka­za­li uni­kal­ny kon­cept o na­zwie GLC Coupe. Przed­sta­wi­cie­le Mer­ce­de­sa za­pew­nia­ją, że pro­jekt auta za­po­wia­da nowy model w ofer­cie.

5f32e4e696d6d65a38e8685dd4232141

Bryła kon­cep­tu nie jest spe­cjal­nie od­kryw­cza. Nie­wpra­wio­ne oko laika może ją po­my­lić z za­pre­zen­to­wa­nym nie­daw­no GLE Coupe. Po­do­bień­stwo do więk­sze­go SUV-a oczy­wi­ście nie jest ni­czym złym. Dzię­ki temu GLC Coupe pre­zen­tu­je się no­wo­cze­śnie, a także cał­kiem dy­na­micz­nie. Uwagę przy­ku­wa­ją 21-ca­lo­we felgi alu­mi­nio­we, nie­tu­zin­ko­we czte­ry koń­ców­ki ukła­du wy­de­cho­we­go ukry­te w tyl­nym zde­rza­ku i oczy­wi­ście żółty la­kier ka­ro­se­rii.

Pod maskę Mer­ce­de­sa GLC Coupe tra­fił 3-li­tro­wy sil­nik V6 z po­dwój­nym do­ła­do­wa­niem. Moc jed­nost­ki na­pę­do­wej wy­no­si 367 koni me­cha­nicz­nych. Mo­ment ob­ro­to­wy ma war­tość 520 Nm i jest do­stęp­ny już od 1400 ob­ro­tów na mi­nu­tę. Niem­cy nie chcie­li zdra­dzić jak szyb­ki jest kon­cept, do­da­li w za­mian że moc jest prze­no­szo­na na as­falt za po­mo­cą 8-bie­go­wej skrzy­ni au­to­ma­tycz­nej i czte­ro­na­pę­du.

Zda­niem Mer­ce­de­sa dy­na­micz­ne roz­bu­do­wy­wa­nie ofer­ty ma sens z kilku po­wo­dów. Duży wybór uatrak­cyj­nia sa­mo­cho­dy z gwiaz­dą na masce na rynku. Poza tym za spra­wą tej pre­mie­ry Niem­cy są przy­go­to­wa­ni do no­wo­ści, którą już wkrót­ce za­pre­zen­tu­je śmier­tel­ny wróg – BMW. Mowa o mo­de­lu X4.

#GLC Coupe#mercedes

Previous Post

Next Post

Dodaj komentarz