BLOGZMOTORYZOWANY.PL

Samochody, motoryzacja, super auta, tuning, BLOG MOTORYZACYJNY!

Lotus Elise S Cup

22 stycznia 2015 pyro 0 Comments

Marka Lotus za­pre­zen­to­wa­ła nowy model Elise S Cup. Sa­mo­cho­dem można jeź­dzić nie tylko po torze. Jest on do­pusz­czo­ny do ruchu dro­go­we­go.

Nowe dziec­ko marki Lotus może po­chwa­lić się za­dzior­ną, dy­na­micz­ną syl­wet­ką za­koń­czo­ną spo­rym skrzy­dłem. Swoim wy­glą­dem Elise S Cup ide­al­nie wpa­su­je się w kra­jo­braz toru wy­ści­go­we­go, ale sa­mo­cho­dem bę­dzie można po­ru­szać się nie tylko tam. Model może tra­fić rów­nież na zwy­kłe szare drogi, gdzie z pew­no­ścią bę­dzie przy­cią­gał spoj­rze­nia ga­piów.

Klien­ci do sa­mo­cho­du mogą za­mó­wić rów­nież pa­kiet spor­to­wych do­dat­ków, który upodob­ni Lo­tu­sa, do wy­ści­go­we­go brata Elise S Cup R. Skła­da się on m.​in. z ele­men­tów ae­ro­dy­na­micz­nych nad­wo­zia, klat­ki bez­pie­czeń­stwa, sys­te­mu prze­ciw­po­ża­ro­we­go, a także no­we­go sys­te­mu wy­de­cho­we­go.

A jak kształ­tu­ją się moż­li­wo­ści sa­mo­cho­du? Mimo że Elise S Cup zo­stał do­pusz­czo­ny do ruchu dro­go­we­go, może po­chwa­lić się cał­kiem przy­jem­ny­mi osią­ga­mi. Przy­spie­sze­nie od 0 do 100 km/h zaj­mu­je wa­żą­ce­mu 932 kg Lo­tu­so­wi 4,2 se­kun­dy. Mak­sy­mal­na pręd­kość wy­no­si 225 km/h. Ser­cem auta jest 220-kon­na jed­nost­ka o po­jem­no­ści 1,8 litra, która ge­ne­ru­je 249 Nm mo­men­tu ob­ro­to­we­go.

#Lotus Elise S Cup

Previous Post

Next Post

Dodaj komentarz