BLOGZMOTORYZOWANY.PL

Samochody, motoryzacja, super auta, tuning, BLOG MOTORYZACYJNY!

Ferrari 275 GTB Competizione sprzedane za 35 mln zł

22 stycznia 2015 pyro 0 Comments

Dom au­kcyj­ny Bon­hams wy­sta­wił na sprze­daż wy­ści­go­wy model Fer­ra­ri 275 GTB Com­pe­ti­zio­ne z 1966 roku. Za sa­mo­chód za­pła­co­no ogrom­ną sumę 35 mln zł.

Za­moż­ni fani kla­sy­ków są go­to­wi za­pła­cić pra­wie każdą sumę, za ten jeden uni­ka­to­wy model. Na li­cy­ta­cji w Scot­ts­da­le, w Ari­zo­nie po­ja­wił się wła­śnie taki sa­mo­chód: Fer­ra­ri 275 GTB Com­pe­ti­zio­ne z 1966 roku o nu­me­rze pod­wo­zia 09079. Walka o sa­mo­chód mu­sia­ła być za­cię­ta, gdyż zo­stał on sprze­da­ny za po­kaź­ną sumę ponad 9,4 mln do­la­rów (ok. 35 mln zł).

Uza­sad­nie­niem astro­no­micz­nej kwoty, jaką za niego za­pła­co­no, może być fakt, że jest to jeden za­le­d­wie 12 eg­zem­pla­rzy, jakie stwo­rzy­ła wło­ska marka, a na do­da­tek jest autem uty­tu­ło­wa­nym. W 1967 roku Fer­ra­ri od­nio­sło zwy­cię­stwo w 24-go­dzin­nym wy­ści­gu Le Mans. Od „zwy­kłej” wer­sji po­jaz­du rożni się m.​in. po­dwój­nym zbior­ni­kiem pa­li­wa oraz sil­ni­kiem. Wy­ko­rzy­sta­no tutaj jed­nost­kę V12 o po­jem­no­ści 3,3 li­trów, która ge­ne­ru­je ponad 300 KM.

Sa­mo­chód był już kil­ku­krot­nie sprze­da­wa­ny, a w 1980 roku prze­szedł re­no­wa­cję. Teraz zna­lazł ko­lej­ne­go wła­ści­cie­la. 35 mln zł to może wy­da­wać się dużo, ale w ze­szłym roku za Fer­ra­ri 250 GT SWB Ca­li­for­nia Spi­der z 1962 roku za­pła­co­no aż 38,11 mln do­la­rów (ok. 135 mln zł).

#Ferrari 275 GTB Competizione

Previous Post

Next Post

Dodaj komentarz