BLOGZMOTORYZOWANY.PL

Samochody, motoryzacja, super auta, tuning, BLOG MOTORYZACYJNY!

Nowy Ford GT

13 stycznia 2015 pyro 0 Comments

Na sa­lo­nie sa­mo­cho­do­wym w De­tro­it Ford zwró­cił uwagę ca­łe­go świa­ta mo­to­ry­za­cyj­ne­go i za­pre­zen­to­wał naj­now­sze su­per­au­to: model GT.

Ford GT był pro­du­ko­wa­nym przez pro­du­cen­ta spod znaku nie­bie­skie­go owalu od 2003 do 2007 roku. Sa­mo­chód był wzo­ro­wa­ny na wy­ści­go­wym GT40 pro­du­ko­wa­nym w la­tach 60, który za­sły­nął 4 zwy­cię­stwa­mi w wy­ści­gu Le Mans z rzędu. Teraz ame­ry­kań­ska marka po­wra­ca z nową wer­sją le­gen­dy.

Kon­struk­cja no­we­go Forda zo­sta­ła wy­ko­na­na z włók­na wę­glo­we­go dzię­ki czemu, jeśli wie­rzyć za­po­wie­dziom udało się uzy­skać niską masę wła­sna mo­de­lu.

Trze­ba przy­znać, że sa­mo­chód przy­cią­ga uwagę. Mamy niską ae­ro­dy­na­micz­ną syl­wet­kę z du­ży­mi re­flek­to­ra­mi oraz ak­tyw­nym spo­ile­rem. Ca­łość po­ru­sza się na 20-ca­lo­wych ko­łach, ubra­nych w opony Mi­che­lin Pilot Super Sport Cup 2. Cie­ka­wy efekt dają rów­nież otwie­ra­ne do góry drzwi. Wnę­trze zo­sta­ło za­in­spi­ro­wa­ne bo­li­da­mi F1, co wi­dzi­my cho­ciaż­by w kształ­cie kie­row­ni­cy.

Ser­cem Forda GT jest 6-kon­na po­dwój­nie do­ła­do­wa­na jed­nost­ka V6 Eco­Bo­ost o po­jem­no­ści 3,5 litra, który współ­pra­cu­je z 7-bie­go­wą prze­kład­nią z po­dwój­nym sprzę­głem.

Nowe su­per­au­to Forda trafi do pro­duk­cji w 2016 roku.

#Ford GT

Previous Post

Next Post

Dodaj komentarz