BLOGZMOTORYZOWANY.PL

Samochody, motoryzacja, super auta, tuning, BLOG MOTORYZACYJNY!

McLaren P1 GTR

25 lutego 2015 pyro 0 Comments

Mamy coś dla mul­ti­mi­lio­ne­rów, któ­rzy w wolny week­end lubią po­sza­leć na torze wy­jąt­ko­wo moc­nym i ory­gi­nal­nym autem. Oto ra­so­wa wer­sja McLa­re­na P1. Coupe prze­szło ku­ra­cję od­chu­dza­ją­cą i jest na­pa­ko­wa­ne tech­no­lo­gią.

bd0db6301638f0b94a63d2df8878ccba

Naj­bar­dziej in­te­re­su­ją­ca mo­dy­fi­ka­cja do­ty­czy jed­nost­ki na­pę­do­wej. 3,8-li­tro­wa V-ósem­ka z po­dwój­nym do­ła­do­wa­niem dys­po­nu­je sta­dem aż 800 koni me­cha­nicz­nych. To jed­nak jesz­cze nie ko­niec. Z ben­zy­nia­kiem współ­pra­cu­je motor elek­trycz­ny, dzię­ki któ­re­mu cał­ko­wi­ta moc ukła­du na­pę­do­we­go wy­no­si 1000 KM!

Po­twor­na siła służy do na­pę­dza­nia wy­raź­nie od­chu­dzo­ne­go McLa­re­na. W sto­sun­ku do stan­dar­do­we­go P1 model GTR jest aż o 50 ki­lo­gra­mów lżej­szy. W jaki spo­sób in­ży­nie­rom udało się wy­ge­ne­ro­wać taką róż­ni­cę w masie? Okna bocz­ne są wy­ko­na­ne z lek­kie­go two­rzy­wa sztucz­ne­go, nie­któ­re z pa­ne­li ka­ro­se­rii (w tym dach i po­kry­wa sil­ni­ka) po­wsta­ły z włók­na wę­glo­we­go, a układ wy­de­cho­wy sta­no­wi po­łą­cze­nie in­co­ne­lu i ty­ta­nu.

P1 GTR jest o 8 cen­ty­me­trów szer­szy i 5 cen­ty­me­trów niż­szy od stan­dar­do­wej wer­sji McLa­re­na. 19-ca­lo­we felgi ze sto­pów lek­kich nie tylko wy­glą­da­ją agre­syw­nie, ale także po­sia­da­ją sys­tem cen­tral­ne­go mo­co­wa­nia. Tylny spoj­ler spra­wia, że siła do­ci­sku ro­śnie aż o 10 pro­cent. W efek­cie przy pręd­ko­ści 241 km/h tylną oś przy­ci­ska do ziemi cię­żar 660 ki­lo­gra­mów.

W pa­kie­cie z autem kie­row­ca otrzy­mu­je sesję te­sto­wą w cen­trum tech­no­lo­gicz­nym McLa­re­na. Jed­nym z punk­tów wi­zy­ty bę­dzie do­sto­so­wa­nie usta­wie­nia fo­te­la do po­trzeb wła­ści­cie­la. Poza tym prze­wi­dzia­ne są wy­kła­dy do­ty­czą­ce za­sto­so­wa­nych w P1 GTR roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych oraz moż­li­wość od­by­cia jazdy sy­mu­la­to­rem.

Na razie Bry­tyj­czy­cy udo­stęp­ni­li zdję­cia oraz pod­sta­wo­we in­for­ma­cje tech­nicz­ne. Ofi­cjal­na pre­zen­ta­cja za­pla­no­wa­na jest na targi mo­to­ry­za­cyj­ne w Ge­ne­wie. Pro­duk­cja McLa­re­na P1 GTR ma być li­mi­to­wa­na.

#McLaren P1 GTR

Previous Post

Next Post

Dodaj komentarz