BLOGZMOTORYZOWANY.PL

Samochody, motoryzacja, super auta, tuning, BLOG MOTORYZACYJNY!

Porsche 911 GTS Club Coupe

3 lutego 2015 pyro 0 Comments

Pre­zen­ta­cją spe­cjal­nej wer­sji o na­zwie 911 GTS Club Coupe Po­rsche chce uczcić sześć­dzie­sią­te uro­dzi­ny ame­ry­kań­skie­go klubu zrze­sza­ją­ce­go fa­na­ty­ków marki – Po­rsche Club of Ame­ri­ca. Li­mi­to­wa­na edy­cja zo­sta­nie ogra­ni­czo­na do za­le­d­wie 60 sztuk!

ee22d3aa322702d93cfb9d410b375a89

Znaw­cy Po­rsche już na pierw­szy rzut oka za­uwa­żą, że nie jest to stan­dar­do­wa wer­sja mo­de­lu 911 GTS. Ka­ro­se­ria zo­sta­ła po­kry­ta eks­klu­zyw­nym, nie­bie­skim la­kie­rem oraz wy­po­sa­żo­na w pa­kiet spor­to­wy. W jego ra­mach nie­miec­kie coupe otrzy­mu­je ae­ro­dy­na­micz­ne obu­do­wy lu­ste­rek, tylny spoj­ler, przy­ciem­nio­ne lampy tylne oraz dwu­ko­lo­ro­we felgi alu­mi­nio­we o roz­mia­rze 20 cali. Do­pła­ty nie wy­ma­ga­ją Bi-kse­no­no­we re­flek­to­ry.

Ka­bi­na pa­sa­żer­ska wy­glą­da nie­wie­le mniej atrak­cyj­nie. No­wo­cze­sne, ale su­ro­we wnę­trze cha­rak­te­ry­stycz­ne dla obec­nej ge­ne­ra­cji 911 zo­sta­ło wy­koń­czo­ne skórą i al­kan­ta­rą. Ma­te­ria­ły są łą­czo­ne za po­mo­cą czer­wo­nej nitki. Ku­pu­ją­cy może li­czyć także na wstaw­ki z włók­na wę­glo­we­go na desce roz­dziel­czej.

Po­rsche nie zmo­dy­fi­ko­wa­ło jed­nost­ki na­pę­do­wej. To jed­nak żaden powód do nie­za­do­wo­le­nia. Już stan­dar­do­wy sil­nik mon­to­wa­ny w mo­de­lu 911 GTS ofe­ru­je wy­star­cza­ją­cą moc! 3,8-li­tro­wy bok­ser ge­ne­ru­je 430 koni me­cha­nicz­nych. Coupe dy­na­micz­nie wy­ry­wa do przo­du i osią­ga pierw­szą setkę już po 3,8 se­kun­dy. Wska­zów­ka pręd­ko­ścio­mie­rza za­mie­ra do­pie­ro na war­to­ści 305 km/h.

Po­rsche 911 GTS Club Coupe po­wsta­nie w li­mi­to­wa­nej ilo­ści 60 sztuk. Jedno z aut cał­ko­wi­cie bez­płat­nie otrzy­ma czło­nek Po­rsche Club of Ame­ri­ca. Za resz­tę nowi wła­ści­cie­le będą mu­sie­li za­pła­cić mi­ni­mum 136 060 do­la­rów, czyli w prze­li­cze­niu około 513 ty­się­cy zło­tych.

#911#GTS Club Coupe#porsche

Previous Post

Next Post

Dodaj komentarz