BLOGZMOTORYZOWANY.PL

Samochody, motoryzacja, super auta, tuning, BLOG MOTORYZACYJNY!

Tag - GTS Club Coupe

3 lutego 2015

Porsche 911 GTS Club Coupe

Pre­zen­ta­cją spe­cjal­nej wer­sji o na­zwie 911 GTS Club Coupe Po­rsche chce uczcić sześć­dzie­sią­te uro­dzi­ny ame­ry­kań­skie­go klubu zrze­sza­ją­ce­go fa­na­ty­ków marki – Po­rsche Club of Ame­ri­ca. Li­mi­to­wa­na edy­cja zo­sta­nie ogra­ni­czo­na do za­le­d­wie...