BLOGZMOTORYZOWANY.PL

Samochody, motoryzacja, super auta, tuning, BLOG MOTORYZACYJNY!

BMW Alpina B6 xDrive Gran Coupe

16 lutego 2015 pyro 0 Comments

Ze­sta­wie­nie wy­obraź­ni in­ży­nie­rów Al­pi­ny z mocą BMW M6 mu­sia­ło dać nie­sa­mo­wi­ty efekt. Po­dwój­nie do­ła­do­wa­na V-ósem­ka spod maski czte­ro­drzwio­we­go coupe stała się jesz­cze moc­niej­sza. Co wię­cej, mo­dy­fi­ka­cje nie ogra­ni­czy­ły się wy­łącz­nie do mocy.

a48541430f1c7c9ced8be0ea53e80de0

Uważ­ni czy­tel­ni­cy z pew­no­ścią wy­ła­pią w na­zwie BMW Al­pi­na B6 xDri­ve Gran Coupe pe­wien niu­ans. Tak, model prze­no­si moc na czte­ry koła. Odej­ście od kla­sycz­ne­go na­pę­du na tył sta­no­wi ukłon w stro­nę trak­cji. M6 Gran Coupe spraw­niej prze­no­si ogrom­ną siłę jed­nost­ki na­pę­do­wej na as­falt i o wiele le­piej pro­wa­dzi się w zróż­ni­co­wa­nych wa­run­kach po­go­do­wych. Wła­ści­wość tę szcze­gól­nie do­ce­nią eu­ro­pej­scy kie­row­cy pod­czas se­zo­nu zi­mo­we­go.

Je­że­li o mocy mowa, dzię­ki mo­dy­fi­ka­cji Al­pi­ny BMW otrzy­ma­ło za­strzyk 40 koni me­cha­nicz­nych i aż 120 Nm. W efek­cie 4,4-li­tro­wa, po­dwój­nie do­ła­do­wa­na V-ósem­ka jest w sta­nie uwol­nić nawet 600 koni i 800 Nm. Przy­spie­sze­nie do pierw­szej setki trwa na po­kła­dzie stu­nin­go­wa­ne­go coupe za­le­d­wie 3,7 se­kun­dy. Pręd­kość mak­sy­mal­na to 322 km/h. Osią­gi są im­po­nu­ją­ce, dzię­ki czemu model zo­stał okrzyk­nię­ty naj­szyb­szą wy­pro­du­ko­wa­ną dotąd Al­pi­ną!

Pod­czas prac BMW M6 Gran Coupe otrzy­ma­ło także zmo­dy­fi­ko­wa­ny układ ha­mul­co­wy, do­dat­ko­we ele­men­ty ae­ro­dy­na­micz­ne, nowe lampy przed­nie oraz le­gen­dar­ne felgi alu­mi­nio­we o bar­dzo cha­rak­te­ry­stycz­nym wzo­rze.

#Alpina B6#BMW#Gran Coupe#xDrive

Previous Post

Next Post

Dodaj komentarz